روز گذشته دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشکده فنی حرفه ای دخترانه توحید آمل میزبانی باشکوهی از شهید خوشنام هشت سال دفاع مقدس داشتند و لحظات زیبایی را رقم زدند.