صبح امروز طرح ارتقای توانمندی های شناختی رفتاری در سطح محلات با هدف شناخت افراد نسبت به نقاط ضعف خود و پذیرش آن و سپس راهکارهای کاهش یا رفع آن مشکل به همت اداره بهزیستی آمل در روستای سالار محله این شهرستان برگزار شد.