صبح امروز جلسه شورای کشاورزی شهرستان آمل با حضور مسئولان شهرستانی در اداره جهاد کشاورزی برگزار و در خصوص مسائل مختلفی نظیر آب بها کشاورزان، وضعیت برنج و سایر موارد بحث و تبادل نظر شد.