خیریه مردمی اَبیش مهربانی را معنا و در شب یلدا سفره خانواده های نیازمند را رنگین و جامه نو بر تن آنها پوشاند.