دکتر عبدالله محمدی رئیس بیمارستان امام خمینی شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از خدمات این بیمارستان و همینطور مهمترین چالش های پیش رو، توضیحاتی را بیان کرد.