در تجمع اعتراض آمیز مردم مومن مرکز استان مازندران نسبت به شهادت آیت‌الله نمر باقر النمر، پرچم رژیم منهوس عربستان سعودی پایین کشیده و پرچم منقش به نام امام حسین (ع) جایگزین شد.

IMG_2910 IMG_2922 IMG_2993 IMG_3003 IMG_3011 IMG_3021 IMG_3031 IMG_3042 IMG_3059 IMG_3069 IMG_3070 IMG_3082 IMG_3096 IMG_3112 IMG_3141 IMG_3173 IMG_3248 IMG_3387 IMG_3407

منبع:عصر ساری