حسن شمشادی در صفحه اینستاگرام خود از آخرین جمله شیخ نمر گفت.

شمشادی در این پست نوشت: شیخ نمر پیش از اجرای حکم دورکعت نماز خواند و آخرین جمله ای که بر زبان راند، این بود : “لبیک یاحسین”

شیخ نمر