به علت ورود مشکلات به وجود آمده در مسیر ورودی کامیونها از ترکیه به ایران در گمرک بازرگان باعت صف ۳۵ کیلومتری شده و رانندگان را مجبور به ماندن در سرمای کشنده بدون اب و غذا کرده است.

منبع:امیر-مرز بازرگان

بدون آب و غذا در سرمای منهای 20 درجه + تصاویر

 

بدون آب و غذا در سرمای منهای 20 درجه + تصاویر

بدون آب و غذا در سرمای منهای 20 درجه + تصاویر

بدون آب و غذا در سرمای منهای 20 درجه + تصاویر

بدون آب و غذا در سرمای منهای 20 درجه + تصاویر

بدون آب و غذا در سرمای منهای 20 درجه + تصاویر