سری دوم اصلاحات مربوط به انتخاب رشته آزمون دکترای نیمه متمرکز بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

داوطلبان تا پایان امشب برای انتخاب رشته یا ویرایش فرم انتخاب رشته خود مهلت دارند.