روز گذشته مرکز آزمایشگاهی دبستان غیردولتی هاتف شهرستان آمل که یکی از مجهزترین آزمایشگاه های شمال کشور می باشد، به مناسب هفته پژوهش با حضور مدیران مدارس دولتی، گروه آموزشی شهرستان آمل، مسئولان انستیتو پاستور و دیگر مسولان استانی و شهرستانی با هزینه ای بالغ بر ۴ میلیارد تومان افتتاح شد.