دکتر محسن آسوری رئیس دانشکده پرستاری، پیراپزشکی و پردیس پزشکی شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه گفت: در حال رایزنی برای جذب دانشجویان خارجی هستیم و در این راستا اقدامات مثبتی اتفاق افتاده است.