مرحوم حسین کاظمی مربی خود ساخته ای بود که در عین جوانی و با پشتکار و تلاش بسیار، توانست رزومه ای بی نظیر از خود به جای بگذارد و امروز در مراسم یادبودی که برای این مرد اخلاق گرفته شد، دوستدارانش عاشقانه برایش گریستند.