کمیته ورزش و طبیعت هیات همگانی شهرستان آمل با اشکان عابدیان، مسول جوان و کاربلد خود دست به کارهای بزرگی در زمینه ورزش همگانی آمل زده است و در شرایطی که اقتصاد کمر مردم را خم کرده ، با تدابیری اندیشیده شده، همشهریان آملی می توانند به صورت کاملا رایگان سه شنبه ها و جمعه های هر هفته همراه با این گروه ورزش کنند.