یازدهمین اردوی جهادی شهدای بهزیستی استان مازندران به همت اداره بهزیستی شهرستان آمل در روستای سوته کلای بخش مرکزی آمل برگزار و خدمات ارزشمندی به مردم این روستا ارائه شد.