عصر امروز نشست خبری دکتر بهزادی طراح پروژه میدان هزار سنگر و همینطور مدیر عامل شرکت طرح و اندیشه خزر با اصحاب رسانه شهرستان آمل در خصوص وضعیت ترافیکی آمل و همینطور میدان هزار سنگر برگزار شد.