صبح امروز  با حضور مدیر کل توسعه و نوسازی مدارس استان مازندران و دیگر مسولان شهرستانی، مرکز تحقیقات و پژوهش سرای دانش آموزی به اهتمام خیر عالی نژاد افتتاح شد.